Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden HÖLSCHER & DAVIDS notarissen

1. HÖLSCHER & DAVIDS notarissen is een handelsnaam van de besloten vennootschap: HÖLSCHER & DAVIDS notarissen B.V., (hierna ook te noemen: “HDN”). Deze algemene voorwaarden zijn in te zien op www.holscherdavids.nl.

2. Een opdracht wordt uitsluitend aanvaard door HDN en namens HDN vennootschap uitgevoerd, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 16 van de Wet op het notarisambt. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek (“BW”) zijn op alle werkzaamheden bedoeld onder artikel 2 van toepasselijkheid uitgesloten. HDN is de enige contractuele wederpartij van de opdrachtgever of cliënt (hierna: “Cliënt”), zulks onverminderd het bepaalde in artikel 16 van de Wet op het notarisambt.

3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle lopende en nieuwe overeenkomsten tussen HDN en Cliënt, en verder alle (rechts)handelingen van HDN met, voor of jegens Cliënt, inclusief buitencontractuele verbintenissen en op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens HDN (inclusief aanvullende- en vervolgopdrachten) en op alle rechtsverhoudingen van HDN met derden. Deze algemene voorwaarden zijn voorts van toepassing, mutatis mutandis, op alle door of namens de aan HDN verbonden notarissen verrichte of te verrichten werkzaamheden in de zin van artikel 16 van de Wet op het notarisambt. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden waarnaar van de Cliënt afkomstige stukken verwijzen wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. HDN is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe opdrachten.

4. HDN is gehouden tot het betrachten van de zorg die bij en door of vanwege haar verleende diensten onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar kan worden verwacht. HDN staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van Cliënt. Cliënt zal aan HDN gevraagd en ongevraagd alle informatie verstrekken die van belang kan zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst. Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan HDN verstrekte informatie.

5. Bij de uitvoering van een opdracht mag HDN mede een of meer personen betrekken die niet direct of indirect aan HDN zijn verbonden. Een tekortschieten van zulk een persoon kan alleen aan HDN worden toegerekend, indien Cliënt aantoont dat de keuze van HDN van deze persoon niet zorgvuldig is geweest. HDN is gemachtigd bij de inschakeling van derden namens Cliënt een beperking van aansprakelijkheid te aanvaarden. De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW is uitgesloten.

6. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zal het door Cliënt verschuldigde honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met het door HDN periodiek vast te stellen uurtarief. Kosten die niet in het uurtarief zijn verwerkt, zoals (maar niet beperkt tot): reiskosten, handelsregisterkosten, kadasterkosten, kosten voor inzage in diverse registers, deurwaarderskosten, griffierecht, en kosten van door HDN ingeschakelde derden, zullen aan de Cliënt worden doorbelast. Alle verschuldigde bedragen worden vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting. Voor zover door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie regels zijn of worden vastgesteld met betrekking tot de honorering van notariële werkzaamheden, worden deze door HDN in acht genomen. HDN vennootschap heeft het recht het door haar gehanteerde uurtarief en de door haar in rekening gebrachte vergoedingen tussentijds te wijzigen. De wijziging geldt ook indien zij niet vooraf is meegedeeld. HDN is steeds gerechtigd van Cliënt een voorschot op het honorarium te verlangen.

7.1 Declaraties van HDN dienen binnen tien dagen na factuurdatum te zijn betaald. Bij overschrijding van deze termijn is de Cliënt in verzuim zonder dat een ingebrekestelling nodig is. HDN kan, als de Cliënt in verzuim is, de opdracht onmiddellijk en eenzijdig beëindigen, zonder dat dit tot schadeplichtigheid kan leiden.

7.2 Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde Cliënt worden getroffen, komen de kosten van die invordering integraal voor rekening van de Cliënt. Deze worden vastgesteld op 15% van het in hoofdsom verschuldigde. Cliënt dient tijdig, te weten binnen 30 dagen na factuurdatum, zijn eventuele bezwaren tegen de Inhoud van de factuur schriftelijk aan HDN kenbaar te maken, bij gebreke waarvan zijn eventuele aanspraken komen te vervallen.

7.3 Cliënt heeft niet het recht van verrekening of opschorting. Cliënt is gehouden tot het stellen van zekerheid en/of tot inbetalinggeving, indien opeisbare vorderingen van HDN op Cliënt en/of groepsmaatschappijen en meerderheidsdeelnemingen van Cliënt onvoldaan blijven.

7.4 Ingeval door HDN werkzaamheden worden verricht ten behoeve van meerdere partijen, zijn zij hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen jegens HDN.

8. Gelden die door HDN ten behoeve van de Cliënt of derden worden ontvangen, worden gestort op een door HDN gehouden kwaliteitsrekening bij een door HDN uit te kiezen bank. HDN is niet aansprakelijk indien de betreffende bank haar verplichtingen niet kan nakomen.

9.1 Iedere aansprakelijkheid van HDN, haar bestuurder(s), de aan haar verbonden notaris(sen) en kandidaat-notarissen en overige werknemers is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door haar casu quo de aan haar verbonden notaris(sen) afgesloten beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico zoals genoemd in de polis(sen). De betreffende polis(sen) liggen ter inzage op de kantoren van HDN te Rijssen en Almelo. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in de vorige volzin bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten. De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid is, voor zover het bestuurders, (kandidaat)notarissen en werknemers van HDN betreft, een onherroepelijk derdenbeding in de zin van artikel 6:253 BW en geldt als aanvaard, indien het ter kennis van de derde is gekomen en door deze niet onverwijld is afgewezen. De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet voor zover schade het gevolg is van een bewust roekeloze of opzettelijke tekortkoming van HDN.

9.2 Zodra hij een mogelijke grond voor een aansprakelijkheid van HDN heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, is Cliënt gehouden om onverwijld, in ieder geval binnen één maand, met bescheiden gestaafd en deugdelijk onderbouwd het bestaan van deze aanspraak jegens HDN, schriftelijk aan HDN mede te delen op straffe van verval van recht. Iedere aanspraak jegens HDN vervalt na twee jaar nadat de mededeling door Cliënt is geschied, althans had behoren te geschieden, tenzij die aanspraak inmiddels bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt. HDN is niet aansprakelijk jegens Cliënt, zolang Cliënt zijn verplichtingen jegens HDN niet is nagekomen. Het recht van cliënt om de overeenkomst met HDN te ontbinden is in een dergelijk geval uitgesloten.

9.3 Het in de vorige leden 9.1 en 9.2 bepaalde geldt eveneens, indien Cliënt schadevergoeding vordert op grond van een van een ander overgenomen of verkregen recht.

9.4 HDN is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade en/of bedrijfsschade. De aansprakelijkheid van de HDN gaat nooit verder dan het bepaalde in deze algemene voorwaarden, ongeacht of sprake is van vorderingen uit hoofde van overeenkomst of uit andere hoofde, zoals onrechtmatige daad. Anderen dan Cliënt kunnen aan de overeenkomst en de (niet) uitvoering daarvan geen rechten ontlenen.

9.5 Indien één of meer derden van HDN vergoeding van schade vorderen die zij hebben geleden in verband met een door of vanwege HDN aan Cliënt verleende dienst, zal Cliënt HDN tegen die vordering of vorderingen en bijkomende kosten vrijwaren, voor zover HDN aan de derde of derden meer schade dient te vergoeden dan zij aan Cliënt zou hebben moeten vergoeden indien Cliënt zelf van HDN vergoeding voor de door de derde of derden geleden schade zou hebben gevorderd.

9.6 Indien zowel de Cliënt als een derde of derden schadevergoeding vorderen van HDN in verband met een door of vanwege HDN aan Cliënt verleende dienst, komt de door Cliënt zelf geleden schade niet voor een vergoeding in aanmerking, voor zover het aan de Cliënt te betalen schadebedrag reeds zelf, of na vermeerdering met het aan de derde of derden toekomende schadebedrag, uitgaat boven de in artikel 9.1 vermelde limiet.

9.7 HDN is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post dan wel per koerier, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Cliënt, HDN of derden. Met bescheiden worden bedoeld alle door Cliënt aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval HDN aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

9.8 Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen HDN en Cliënt door middel van elektronische mail met elkaar communiceren. HDN en Cliënt zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische mail, op voorwaarde dat beide partijen al hetgeen zullen doen dat redelijkerwijze van hen verwacht mag worden ter voorkoming van risico’s, zoals het verspreiden van virussen. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook indien een e-mailbericht niet juist of niet volledig of niet tijdig wordt overgebracht en/of ontvangen.

10. Op de voet van de toepasselijke wetgeving (waaronder begrepen de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme), is HDN onder meer gehouden de identiteit van haar Cliënt en te verifiëren en als zich een ongebruikelijke situatie of transactie mocht voordoen, daarvan melding te maken bij de bevoegde instanties. Door HDN opdracht te verlenen, bevestigt de Cliënt dat zij op de hoogte is van deze verplichting en dat zij daartoe haar toestemming geeft, voor zover zulks vereist is.

11. Op de onderhavige voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege HDN zijn betrokken, of zijn betrokken geweest, waaronder begrepen maar niet beperkt tot enige opvolger onder algemene titel van een persoon die op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege HDN is betrokken, of is betrokken geweest.

12. Op deze onderhavige voorwaarden kunnen zich nadrukkelijk, mutatis mutandis, ook de aan HDN verbonden notarissen beroepen, en die natuurlijke en rechtspersonen die direct of indirect op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege de aan HDN verbonden notarissen zijn betrokken, of zijn betrokken geweest, voor zover het betreft verrichte of te verrichten werkzaamheden als bedoeld in artikel 16 van de Wet op het notarisambt.

13. Cliënt verleent HDN door ondertekening van de overeenkomst toestemming voor automatische verwerking van door HDN verzamelde en te verzamelen persoonsgegevens.

14. De huidige en toekomstige rechten van intellectuele of industriële eigendom, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst, berusten uitsluitend bij HDN respectievelijk komen alleen HDN toe. Het is Cliënt niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen/of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen en/of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding. Het is Cliënt verder verboden producten van HDN, waaronder mede begrepen adviezen, rapporten, werkwijzen en (model)contracten, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HDN.

15. HDN komt geen beroep toe op deze algemene voorwaarden voor zover dat (geheel of gedeeltelijk) niet is toegestaan door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Indien één of meer bepalingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar zouden blijken, worden zij hierbij voor alsdan vervangen door bepalingen waarvoor dit niet geldt en die zoveel mogelijk hetzelfde regelen als de ongeldige of niet afdwingbare bepaling. Voor zover dit noodzakelijk mocht zijn, zullen partijen te goeder trouw nader overleg voeren over de precieze bewoordingen van deze in de plaats getreden bepalingen.

16. Nederlands recht is met uitsluiting van alle andere mogelijk toepasselijke rechtsstelsels op de overeenkomst van toepassing. Over geschillen in verband met of naar aanleiding van de overeenkomst zal door geen van partijen enige mededeling aan derden worden gedaan. Deze zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank te Almelo, Nederland.

HÖLSCHER & DAVIDS notarissen B.V. is statutair gevestigd te Rijssen en ingeschreven in het handelsregister onder no. 08196129.

Deze algemene voorwaarden zijn op 23 juli 2012 gedeponeerd bij de rechtbank Almelo onder nummer 26/2012.

Contactadres:
Grotestraat 7 | 7461 KE Rijssen | T 0548-76 00 20 | F 0548-76 00 29 | info@holscherdavids.nl |

Contactpersoon voor vragen over deze algemene voorwaarden: mr. M.K. Davids (notaris) m.davids@holscherdavids.nl