Ondernemingsrecht

De juiste rechtsvorm: een keuze
Een ondernemer kan voor zijn of haar onderneming kiezen uit de volgende rechtsvormen, of uit een combinatie daarvan:

 • de eenmanszaak;
 • de personenvennootschap (de maatschap, de vennootschap onder firma of de commanditaire vennootschap);
 • de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;
 • de naamloze vennootschap;
 • de vereniging;
 • de coöperatieve vereniging of onderlinge waarborgmaatschappij;
 • stichting;
 • een Europese of buitenlandse rechtsvorm.

Bijzondere kenmerken
Elk van deze rechtsvormen heeft eigen, bijzondere kenmerken. De personenvennootschap bijvoorbeeld heeft geen rechtspersoonlijkheid, andere rechtsvormen juist wel. Dat onderscheid kan van belang zijn bij de vraag of een rechtsvorm eigenaar van vastgoed of machines of octrooien kan zijn. Of voor de vraag wie namens een rechtsvorm mag optreden in het handelsverkeer. En hoe zit het als het tij tegen zit? In hoeverre ben je als betrokkene aansprakelijk voor pech of fouten? Risico hoort bij ondernemerschap, en een keuze voor de juiste rechtsvorm kan ertoe bijdragen dat de risico’s zo beperkt mogelijk blijven.

Dwingend recht en regelend recht
Voor sommige rechtsvormen geldt dat de wet al voor een groot deel de bouwstenen daarvoor weergeeft. De wet bevat, om het in andere woorden te zeggen, voor een deel “dwingend recht” waar je niet van kunt afwijken, of waarin de keuzes tevoren al door de wetgever zijn vastgelegd. Een besloten vennootschap bijvoorbeeld heeft een bestuur, en een algemene vergadering van aandeelhouders en soms ook een raad van commissarissen of andere organen met specifieke bevoegdheden. Een vereniging heeft leden, een stichting een bestuur en vaak ook een raad van toezicht. Maar voor alle rechtsvormen geldt dat de wetgever nog veel heeft overgelaten aan de vrije keuze van degene die van de rechtsvorm gebruik wenst te maken.

Advisering en begeleiding klanten
Deze keuze vereist kennis en ervaring en inzicht in de manier waarop verschillende rechtsregels op elkaar inwerken en verband houden. Daar helpen wij u graag bij. Wij bieden u advies en begeleiding. En helpen bij het boetseren en uitwerken van de juiste rechtsvorm die het beste bij uw specifieke wensen past.

Optimale combinatie van rechtsvormen
Vaak leidt de keuze tot een combinatie van rechtsvormen. Een bekende spreuk onder fiscalisten is zelfs: één BV is geen BV. Een eenvoudige BV-structuur met een holding en een werkmaatschappij is een voorbeeld van zo’n structuur. Maar ook kan men denken aan een maatschap tussen verschillende BV’s of een federatieve verenigingsstructuur, of een structuur in de zorg waarin diverse stichtingen met elkaar samenwerken en elke rechtsvorm zijn functie heeft in het grotere geheel.
Men dient daarbij ook oog te hebben voor het verleden, het heden en het toekomstperspectief van een onderneming of organisatie, zowel op privaatrechtelijk als fiscaalrechtelijk terrein. Valt te verwachten dat er vaak sprake zal zijn van toetreders en uittreders tot de onderneming? Hoe risicovol zijn de activiteiten? Hoe sterk weegt het motief om de belastingdruk zoveel mogelijk te verminderen? In hoeverre moet nu reeds rekening worden gehouden met bedrijfsopvolging? Hoe zit het met mededingingsrechtelijke aspecten. Wat is de rol van werknemers? Moeten toezichthouders worden geïnformeerd?

Goede samenwerking
In veel gevallen wordt door ons goed samengewerkt met andere adviseurs, zoals de bedrijfsjurist, de accountant of boekhouder of fiscaal adviseur en bedrijfsadviseur zodat onze juridische adviezen en werkzaamheden zoveel mogelijk aansluiten bij de wensen van de klant en al hetgeen van invloed is op een optimale bedrijfsstructuur tijdig kan worden onderkend en verwerkt. Waar nodig stemmen wij op verzoek van onze klanten fiscale kwesties op het terrein van de overdrachtsbelasting af met de belastingdienst.

Andere notariële akten en dienstverlening in het ondernemingsrecht
Naast advisering op het gebied van rechtsvormen heeft u de notaris ook nodig als een onderneming fuseert of gesplitst wordt, of geheel of gedeeltelijk in andere handen overgaat. Of als u wilt samenwerken met anderen, of extra financiering wenst voor uw onderneming.
Voorbeelden van onze diensten:

 • optimalisering van statuten
 • aandelenoverdracht;
 • vestigen van pandrecht op aandelen;
 • statutenwijziging;
 • juridische fusie en juridische splitsing;
 • aandelenruil;
 • opstellen overnamecontracten en het begeleiding van bedrijfsopvolging;
 • opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten en bestuursreglementen.

Dit slechts een selectie uit een breed scala van onze dienstverlening op vele terreinen, waaronder structuren in de zorg, en in het onderwijs.

Persoonlijke benadering. Snelle reactietijd
Notariële adviesverlening betekent ook kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie en gegevens. En klaarstaan voor je klant in goede en in slechte tijden. In de dynamiek van het moderne ondernemingsrecht worden grote beslissingen soms in korte tijd voorbereid en afgerond. In die gevallen heeft de ondernemer behoefte aan een notaris die in deze snelheid mee kan gaan, kan meedenken en de ondernemer behoedt voor valkuilen, voetangels en klemmen. Wij staan een persoonlijke benadering voor, en bieden onze klanten graag de mogelijkheid om de akten in de eigen omgeving van het bedrijf, thuis of elders in Nederland te ondertekenen, zolang dit ten minste rijmt met onze notariële beroepsregels. Uiteraard kunnen de notariële akten ook worden ondertekend op een van onze kantoren in Rijssen of Almelo.

Extra voor ondernemers: Notaris-online
Als een van de eerste kantoren in Twente is ons kantoor ertoe over gegaan om ondernemingsgegevens online aan te bieden bij het handelsregister. Inmiddels zijn er ook andere kantoren die ons zijn gevolgd.
Via ons kunt u van deze mogelijkheid gebruik maken. Heel eenvoudig kunt u ons aangeven welke ondernemingsgegevens u wenst in te schrijven of wilt wijzigen voor uw organisatie. Wij bieden die gegevens vervolgens online voor u aan bij het handelsregister. Vaak wordt nog dezelfde dag de door ons aangeboden informatie door de kamer van koophandel verwerkt.
U bespaart uzelf op deze manier moeite. Het is een prima manier om snel uw handelsregistergegevens actueel te houden.